Právní služby | Michal Wiedermann

Mgr. Michal Wiedermann,
advokátní kancelář, s.r.o.


Bauerova 491/10, 603 00 Brno

IČ: 03069214, DIČ: CZ03069214

tel: +420 606 835 627

email:
akwiedermann@akwiedermann.cz

Právní služby

Advokátní kancelář Mgr. Michala Wiedermanna zajišťuje především následující právní služby rozdělené dle příslušného právního odvětví.

Obchodní právo:

 • zakládání obchodních společností a družstev a jejich zápis do obchodního rejstříku včetně všech souvisejících úkonů
 • sepis a připomínkování všech typů smluv – kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy zprostředkovatelské, mandátní, o přepravě věci, leasingové smlouvy, smlouvy o dodání zboží, o spolupráci (nepojmenované smlouvy) apod.
 • kompletní zajištění smluvní dokumentace podnikatelů pro využití v obchodním styku
 • vymáhání pohledávek, uzavírání uznání závazků a splátkových kalendářů

Občanské právo hmotné:

 • sepisování kupních smluv, smluv o půjčce, smluv o dílo
 • postupování pohledávek, dohody o narovnání, převzetí závazku, přistoupení
 • vztahy z odpovědností za vady
 • vymáhání nároku na náhradu škody z porušení právních povinností
 • dědické řízení

Nemovitosti:

 • sepisování kupních, darovacích a směnných smluv na převod vlastnických práv k nemovitostem
 • nájemní smlouvy k bytům a nebytovým prostorám
 • sepisování prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v budově
 • stanovy bytových družstev a společenství vlastníků jednotek v domě
 • zastupování v řízeních před katastrálními úřady, stavebními úřady v řízeních o povolení stavby a kolaudačních řízení
 • sepisování kupních, darovacích a směnných smluv na převod vlastnických práv k nemovitostem
 • řešení dělení a scelování pozemků

Pracovní právo:

 • sepisování pracovních smluv a dohod o pracovní činnosti a provedení práce
 • dohody o hmotné odpovědnosti
 • vymáhání nároků na náhradu škody z pracovních úrazů
 • mzdy a odstupné, konkurenční doložky

Občanské právo procesní:

 • sepisování všech druhů žalob
 • zastupování před soudy a před rozhodci v rozhodčím řízení
 • podání řádných opravných prostředků – např. odvolání, námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu
 • podání mimořádných opravných prostředků – např. dovolání
 • veškeré procesní úkony se zastupováním před soudy spojené
 • zastupování v exekučním/vykonávacím řízení

Insolvenční řízení:

 • podání přihlášky pohledávky
 • zastupování věřitele v celém insolvenčním řízení od podání přihlášky pohledávky až po ukončení řízení

Pouze výjimečně a na základě osobní dohody poskytujeme právní služby v oblasti trestního práva, rodinného práva a správního práva s výjimkou stavebního řízení a řízení ve věcech zápisu do katastru nemovitostí.MICHAL WIEDERMANN - ADVOKATNÍ KANCELÁŘ webdesign Media Home